Veelgestelde vragen over het energielabel - Homij icon-arrow-right
HomeNieuwsVeelgestelde vragen over het energielabel

Veelgestelde vragen over het energielabel

Wat houdt de verplichting voor het energielabel in?

Een kantoorgebouw, waarbij de gebruiksop­pervlakte aan kantoorfuncties 50% of meer beslaat van de totale oppervlakte óf de oppervlakte aan kantoorfuncties groter is dan 100 m2, moet in 2023 minimaal energielabel C hebben.

 

Zijn er gebouwen uitgezonderd van de verplichting?

  • Monumenten zoals bedoeld in de Monu­mentenwet of in de provinciale of gemeen­telijke monumentenverordening.
  • Gebouwen met een religieuze gebruiks-functie.
  • Tijdelijke kantoorgebouwen die ten hoogste 2 jaar worden gebruikt.
  • Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/ont­eigenen panden.

Volgens Basisregistratie Adres­sen en Gebouwen (BAG) heeft mijn pand een andere functie dan kantoor. Geldt de labelplicht nu niet?

De feitelijke situatie is leidend. Is het gebouw in gebruik als kantoor en voldoet het aan de overige criteria van de verplichting, dan is deze verplichting van toepassing.

 

Mijn kantoor bestaat uit een monument met een aanbouw. Geldt de verplichting voor de aanbouw?

Nee. Monumenten zijn uitgezonderd van de verplichting. Ook een aanbouw, die construc­tief en functioneel geen zelfstandige eenheid is, wordt tot het monument gerekend. Als de aanbouw wel een zelfstandige onroerende zaak is, dan geldt de label C-verplichting wel voor de aanbouw.

 

Label gebouw

Ik weet niet of er voor mijn kantoorpand al een energielabel bekend is. Waar kan ik dat vinden?

U kunt eenvoudig controleren of er al een la­bel is afgegeven op uw pand. U kunt hiervoor gebruik maken van de HOMIJ Labelchecker op www.homij.nl/energielabel.

 

Ik heb al een energielabel C, B, of A. Verandert er voor mij verder nog iets?

Als uw gebouw een energielabel C of beter heeft dan wordt hiermee voldaan aan de la­belplicht. De Configurator kan u helpen inzicht te krijgen in het verbeterpotentieel om uitein­delijk Label A te behalen of om verbeteringen op het gebied van comfort, gebruiksgemak, gezondheid of imago te realiseren. Een label is 10 jaar geldig na datum van afgifte.

HC referenties

Hoe krijg ik een energielabel?

HOMIJ heeft gekwalificeerde adviseurs. Zij inspecteren uw gebouw en verstrekken het energielabel.

 

Waar vind ik een EP-U adviseur of een energielabel-adviseur utiliteitsbouw?

HOMIJ heeft gekwalificeerde adviseurs. Zij geven u een helder EP-U maatwerkadvies. Ook kan de EP-U adviseur het uiteindelijke label verstrekken.

 

Bestaat er subsidie voor het ver­beteren van het energielabel?

De RVO heeft verschillende financiële regelin­gen waarvan u gebruik kunt maken. Tijdens de inzet van onze HOMIJ Configurator komen deze uitgebreid aan bod.

 

Hoe vraag ik subsidie aan?

HOMIJ helpt u graag bij het verkrijgen van de mogelijke subsidies. Hiervoor heeft HOMIJ een samenwerking met het Nederlands Subsidie Instituut.

 

Hoe verhoudt de energiela­bel-verplichting zich tot de Erkende Maatregelen (EPBD en EED Activiteitenbesluit)?

De label C-verplichting voor kantoren en de Erkende Maatregelen kunnen beide van toepassing zijn en door verschillende instan­ties worden gehandhaafd. Als een gebou­weigenaar voldoet aan de ene wet, kan het dus mogelijk zijn dat er via de andere wet aanvullende maatregelen nodig zijn.

 

Hoe verloopt de handhaving van de label C-verplichting?

Het bevoegd gezag voor het Bouwbesluit is de gemeente waar het kantoorgebouw staat. De gemeente is in dit geval verantwoordelijk voor de handhaving van de label C-verplichting. Het bevoegd gezag kan opleggen dat het pand niet als kantoor gebruikt mag worden, zolang niet aan de verplichting is voldaan.

 

Wie is verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichting?

De eigenaar van het kantoorpand. De huurder is niet verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichting. Wel kan de huurder de eige­naar wijzen op de verplichting.

 

Hoe zit het met de verbouwings­kosten, zijn deze voor huurder of verhuurder?

De kosten voor eventueel te verrichten werkzaamheden liggen in eerste instantie bij de eigenaar van het pand. Sommige verbe­teringen kan de verhuurder aan de huurder doorberekenen in de servicekosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vervangen van conventionele verlichting door ledverlichting.

Hoe nu verder?

Energie - labelchecker

In 7 seconden uw energielabel checken + ideeën voor verduurzaming

Start de check

Start met gratis quickscan

Plan de scan via onze adviseur Hans Prijs: h.prijs@homij.nl / 06 13126847

Quickscan plannen
+