Zoeken

Vakmanschap gezocht voor de toekomst van Amsterdam

Het bedrijfsleven zoekt vakmensen. Over enkele jaren dreigt een groot tekort aan goed technisch vakmanschap en meesterschap. Dit in combinatie met de jeugdwerkeloosheid, is reden voor Amsterdam om dit aan te pakken. In het Masterplan Techniek werken het bedrijfsleven, het beroepsonderwijs en de overheid in de Amsterdamse regio structureel samen. Het doel: het verhogen van de instroom en gekwalificeerde uitstroom in het technisch VMBO, MBO en HBO.

masterplan-techniek.jpg
masterplan-techniek.jpg

De regio Amsterdam heeft meer mensen in technische beroepen nodig. Zonder technisch vakmanschap kan de stad niet functioneren. Technische vakmensen houden bedrijfsgebouwen, scholen, openbaar vervoer, ziekenhuizen, woningen - kortom: onze gezamenlijke openbare ruimte - draaiende.

De ambitie is om jongeren op te leiden, mensen om- en bij te scholen en het bevorderen van zij- instroom. Op het moment kiezen te weinig (Amsterdamse) jongeren voor technische opleidingen terwijl daar uitstekende werkgelegenheidskansen en loopbaanperspectieven liggen. Een ambitie in het Masterplan Techniek is om de komende vier jaar een instroom op MBO-niveau te realiseren van minimaal 600 extra studenten. (Deze getallen zijn gebaseerd op het ROC van Amsterdam).

Wat levert Masterplan Techniek concreet op

5 juli 2013 start het eerste concrete initiatief van deze publiek -private samenwerking met proeftuinen in twee sectoren: Autotechniek en Installatietechniek. Het gaat erom dat het onderwijs en bedrijfsleven samen techniekonderwijs vormgeven voor mensen van twaalf tot zevenenzestig jaar op alle niveaus van VMBO, MBO tot HBO.

Een reeds bestaand initiatief op het gebied van publiek -private samenwerking is NexTechnician. NexTechnician doet dit in samenspraak met onderwijsinstellingen en de gemeente Amsterdam.
Oprichter van NexTechnician, Jacques Neefs, geeft aan waarom de twee nieuwe proeftuinen zo belangrijk zijn: ‘we hadden te maken met een tekort aan goed opgeleide technici. Daarom zijn we gestart met een samenwerking in Zuidoost: met zowel autobedrijven, het stadsdeel als het onderwijs. Door gewoon te starten met deze kleine vorm van publiek-private samenwerking hebben we veel geleerd. Voor de uitvoering van de doelen van het Masterplan Techniek is het belangrijk om het gezamenlijk plan verder te ontwikkelen en dat kan met de aanpak van de proeftuinen. Dat is zowel dingen doen, maar ondertussen ook goed nadenken over hoe de publiek-private samenwerking toekomstbestendig kan worden gemaakt.'

Vrienden van het Masterplan

Een tweede concrete actie die voortkomt uit het Masterplan Techniek is de Vrienden van het Masterplan, een initiatief van het bedrijfsleven om een duurzame werkrelatie met het onderwijs op te bouwen. Op dit moment hebben zich al 40 bedrijven bij dit netwerk aangesloten en bieden zo stages aan studenten,gastcolleges, maar ook ruimte voor docenten om mee te lopen op de werkvloer.

Ymere is zo'n vriend van het Masterplan, het bedrijf gaat duurzaam investeren in het Masterplan Techniek Amsterdam. Ymere Service biedt stageplekken aan voor VMBO, MBO en HBO. Het duurzaam opleiden betreft een periode van 10 jaar. Ymere zet voor schooljaar 2013-2014 in op 120 uur, dit zit vooral in het vrijmaken van praktijkopleiders. Verder bieden zij gemiddeld vijftien stageplekken aan bij verschillende onderwijs instellingen. Dit komt neer op gemiddeld 6000-8000 uur aan stages op kantoor en werkvloer voor Techniek.

Techniekpact

Masterplan Techniek is een regionale uitwerking en concretisering van het landelijke Techniekpact. Dit is in Amsterdam op 13 mei 2013 ondertekend ministers van EZ, SZW en OCW en de regio's. Het Techniekpact moet de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de techniek verbeteren en daarmee het tekort aan goed opgeleide technici terugdringen. Twee maanden geleden is het Techniekpact getekend. Op 5 juli zetten in Amsterdam de betrokken partijen een handtekening onder de concrete afspraken over vakmanschaproute, technologieroute en de aansluiting MBO-HBO.

Meer informatie over het Masterplan Techniek kun je vinden op de website.

Rol HOMIJ Technische Installaties

HOMIJ is vanaf de start partner van het Masterplan Techniek. Antonio Navarrete Gelde (directeur HOMIJ) is betrokken geweest bij de totstandkoming van het plan. Bij de uitvoering van het plan blijft HOMIJ een actieve rol spelen. Dat gaat verder dan het bieden van leer- en stageplaatsen. Er worden leerroutes opgezet waar ondersteuning voor wordt geboden, zowel educatief (colleges) als financieel.