Zoeken
Enschede1.jpg

Gemeente Enschede

Energiemonitoring

Mede door de doelstellingen van de overheid zullen veel, zo niet alle, organisaties zich bezig moeten houden met hun energieverbruik. Voor flinke stappen in het energielabel kom je er niet met de verwarming een graadje lager te zetten. Dan is uitbesteden een beter idee.

Denkt u bij ‘uitbesteden’ aan verlies van controle? Wanneer het uitbesteden van onderhoud goed wordt aangepakt, is het tegenovergestelde het geval. U krijgt juist meer controle en vooral ook meer inzicht in het energieverbruik en mogelijke verbeteringen daarvan.

Bonus/malus

Een voorbeeld is het twintigjarig onderhoudscontract dat Homij heeft met de gemeente Enschede voor het Stadhuis, het Stadskantoor, de Noordmolen en verschillende servicecentra. Na een succesvolle pilot besloot Enschede het onderhoud in de vorm van een prestatiecontract uit te besteden. De betaling van de facturen is gedeeltelijk gerelateerd aan het behalen van de KPI’s in het contract, met een bonus/malussysteem. Voorbeelden van de afgesproken prestaties zijn het terugbrengen van het energieverbruik met minimaal vijf procent per jaar, een afname van storingen met vijf procent per jaar en minimaal een 7 voor klanttevredenheid.

Inzicht

‘We brengen stapsgewijs alle locaties in kaart en monitoren het energieverbruik op basis van bestaande gegevens’, vertelt engineer Jeroen Vennik. ‘Het is niet direct nodig om te investeren in monitoringapparatuur. Door het bijhouden van de gegevens in de tijd krijg je een steeds beter inzicht in afwijkingen. Een voorbeeld is een pand waarin we de installaties samen met de gebouwbeheerder stapsgewijs hebben geoptimaliseerd. Zo kregen we het totale energieverbruik met 15 procent omlaag zonder vermindering van het comfort van de medewerkers.’

Benchmark

Jaap van der Molen is bij het project betrokken als manager beheer & onderhoud. ‘Je begint met het in kaart brengen van de wensen van de klant en de verwachtingen en toepassingen van de panden. Dit vertalen wij naar doelstellingen, waaronder het behalen van energielabels en verdere besparingsmogelijkheden. Met de beschikbare verbruikgegevens doen we een gebouwscan en een benchmark om te zien hoe het pand zich verhoudt tot vergelijkbare gebouwen. De uitkomsten van het onderzoek bespreken we met de klant en gezamenlijk stellen we de doelen waar nodig bij. Al deze data gaan in ons softwarepakket om verschillende mogelijke besparingsscenario’s door te rekenen. In de uiteindelijke rapportage laten we zien hoe de besparingen zijn opgebouwd en welke impact ze hebben op het energieverbruik.’

Overleg

Essentieel is goede onderlinge afstemming en afspraken over de verschillende verantwoordelijkheden. Daarvoor plant Homij alle overleggen, van voortgangsoverleg tot jaarlijks tactisch overleg. Hierin vindt ook terugkoppeling plaats over de status van de KPI’s. ‘Als onderhoudspartij moet je het vertrouwen krijgen, maar ook goed luisteren naar de klant en maatwerk leveren. De sleutel tot succes is samenwerking en vertrouwen’, besluit Van der Molen.