HomeOns DNA ...MVO & Duurzaamheid

MVO & Duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) neemt een centrale plaats in bij HOMIJ. Dat betekent dat wij bij alle bedrijfsprocessen rekening houden met de effecten op mens, milieu en maatschappij. HOMIJ wil bijdragen aan een duurzame samenleving door de negatieve effecten te beperken.

 

Bij de realisatie van projecten streeft HOMIJ naar een minimale belasting van het milieu door bijvoorbeeld te werken aan energie en CO2-reductie. We gebruiken alternatieve brandstoffen, maken optimaal gebruik van duurzame (gerecyclede, cradle-to-cradle) materialen en we denken mee over duurzame concepten en installaties en passen deze ook toe. Afvalstromen worden gescheiden en waar mogelijk gebruiken we milieuvriendelijke stoffen. De organisatie van projecten is erop gericht om hinder aan de omgeving van bouwplaatsen te voorkomen. HOMIJ is naast het milieu aspect ook bezig met het menselijk aspect, door bij te dragen aan sociale projecten en door het maximaliseren van duurzame sociale waarde van HOMIJ en haar activiteiten ten behoeve van de omgeving. Hieronder lichtten wij enkele zaken toe welke raakvlak hebben met de uitvoering van onze activiteiten.

 

ISO 26000 – zelfverklaring

Op 27 augustus 2015 heeft de directie van HOMIJ haar handtekening geplaatst onder de zelfverklaring ISO 26000. ISO 26000 is een internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. HOMIJ laat hiermee zien mvo hoog in het vaandel te hebben staan. De verklaring is officieel geregistreerd bij NEN.

Rapportage

Als onderdeel van VolkerWessels rapporteert HOMIJ per kwartaal over vele mvo-aspecten, waaronder: veiligheid, social return en duurzaamheid.  Verslaglegging gebeurt jaarlijks in het Duurzaamheidsverslag van VolkerWessels. Dit verslag wordt opgesteld conform GRI 4 in accordance optie ‘Core’. Bekijk de cijfers ook in de film "HOMIJ in cijfers".

ISO 14001

HOMIJ is gecertificeerd volgens het milieumanagementsysteem ISO 14001. Ten tijde van certificering was HOMIJ één van de eersten binnen haar branche met dit certificaat. Dit verzekert u van aandacht voor milieu op de bouwlocatie.

CO2-uitstoot

HOMIJ bezet trede 4 op de CO2-Prestatieladder. De CO2-prestatie wordt nauwkeurig gemeten en per kwartaal gerapporteerd. Tevens zijn hieraan reductiedoelstellingen gekoppeld. Opdrachtgevers geven wij advies voor installatietechnische maatregelen welke bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot. Bekijk de zgn. carbon footprint van HOMIJ.

Inkoop

Elke leverancier van HOMIJ dient aan enkele minimale voorwaarden te voldoen. Deze eisen betreffen onder meer: geen kinderarbeid, erkenning mensenrechten en integer handelen. Deze eisen zijn verwoord in onze inkoopvoorwaarden en tevens in de zgn. “leverancierscode”.

Social Return

HOMIJ werkt sterk aan de inzet van social return. Zo zijn de eerste personen reeds in dienst genomen na een ‘social return traject’. Verder is HOMIJ één van de initiatiefnemers geweest van de oprichting Vakschool Technische Installaties (onderdeel Masterplan Techniek). Als onderdeel van VolkerWessels werkt HOMIJ ook aan de Social Return Prestatieladder.

Afval & Transport

Afvalstromen op onze projectlocaties worden gescheiden ingezameld. Ons streven is de stromen te minimaliseren. Anderzijds kunnen we niet zonder verpakkingsmateriaal (bescherming), wel realiseren we gewichtsbesparingen waardoor bespaard wordt op brandstof en daarmee duurzaamheid bevordert.

Advies over duurzaamheid

HOMIJ adviseert klanten pro-actief over mogelijkheden om te verduurzamen. Dit advies kan betrekking hebben op technische aanpassingen, maar evengoed de wijze van gebruik betreffen. In deze adviezen zoeken wij zoveel mogelijk aansluiting bij de duurzaamheidsdoelstelling van de betreffende klant.

+